کیوی

  • کیوی - kiwi

    کیوی

    کیوی، با آن ترشی خاص و رنگ سبزش یکی از میوه های پرخاصی فصل زمستان است. آیا خواص آن را…

    متن کامل »
صبظرشب
Close