کلم پیچ

  • کلم

    کسی را سراغ ندارم که کلم دوست نداشته باشد! آن کسی هم که دوست ندارد، خودش ضرر کرده! جالب است…

    متن کامل »
صبظرشب
Close