چاناماسالا

  • چانا ماسالا

    <!doctype html> چانا ماسالا چانا ماسالا نوعی خوراک هندی است که مواد اصلی اش نخود و گوجه هستند. چانا ماسالا…

    متن کامل »
صبظرشب
Close