با قلبی آکنده از اندوه و درد، و آرزوی شادی روح تمامی کارکنان “کشتی سانچی”، این غم بزرگ را به خانواده های داغدار این “شهیدان” و

خانواده ی بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای بازماندگان محترم، طلب صبر و آرامش می کنیم. 

Close